2020 was een goed jaar voor fietsers!

Van de landelijke Fietsersbond kijkt Wim Bot, als fietslobbyist terug naar 2020 als een goed jaar, lees hier >>.
Het landelijk bureau is zich er van bewust dat de successen uitsluitend mogelijk zijn geweest door vrijwilligers, leden, donateurs, partners en anderen. Met name de vrijwilligers worden allemaal hartelijk bedankt voor hun inzet, steun en het vertrouwen.

Het is misschien opmerkelijk om 2020 een ‘goed jaar’ te noemen met hele en halve lockdowns, ongemakken, zieken en andere trieste gevolgen van de wereldwijde covid-19 pandemie. Toch ging het leven voor hen die niet onmiddellijk geraakt werden door de ziekte, min of meer gewoon verder. Reisbeperkingen golden slechts beperkt voor fietstochten en de Fietsersbond is ook gewoon blijven lobbyen voor een beter fietsklimaat in Nederland.

Dat heeft volgens Wim Bot verschillende belangrijke successen opgeleverd. Hieronder een selectie met enkele verwijzingen naar de gemeente Ede:

= Er komt een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Het Rijk en de regio’s gaan het komende jaar op een rijtje zetten waar we met ons fietsnetwerk heen willen en daar vervolgens ook financiële afspraken over maken.

    Ook in gemeente Ede is de Fietsersbond, samen met betrokken ambtenaren en politici, druk met het toekomstbestendig maken van ons fietsnetwerk.

= Er is 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de fietsenstallingen bij stations. Daarvan kunnen tot 2025 100.000 extra plekken worden gerealiseerd, waardoor capaciteitsproblemen voor een belangrijk deel zijn opgelost. Het Rijk betaalt vanuit het Klimaatakkoord 75 miljoen, mede dankzij onze inzet; provincies en gemeenten financieren de overige 125 miljoen. Voor de exploitatie van de stallingen hebben we bereikt dat alle partijen zich hebben uitgesproken voor het behoud van het systeem van de eerste 24 uur gratis parkeren in de stallingen.

    Dat geldt nu al voor het station Ede-Wageningen en straks, als het nieuwe station Ede-Wageningen gebouwd is, nog steeds.

= De Tweede Kamer nam mede door de lobby van de FB een motie aan om 30 kilometer de maximumsnelheid in de hele bebouwde kom te maken. Uitwerking volgt en daar worden we bij betrokken. In Rotterdam en Dordrecht nam de gemeenteraad al moties aan met dezelfde strekking.

    In de gemeente Ede besloot de raad dat de maximum snelheid op verschillende doorgaande routes zoals de Stationsweg en de Telefoonweg, eveneens verlaagd wordt naar 30 kilometer per uur.

= Bij de behandeling van de Nationale Omgevingsvisie werd een motie aangenomen die uitspreekt dat de (recreatieve) nationale fiets- en wandelnetwerken beter geborgd moeten worden.

    De FB Ede vindt ook dat de netwerken hier beter geborgd moeten worden en dat de fiets uitgangspunt van beleid zou moeten zijn en niet, zoals zo vaak, sluitpost.

= Ten slotte bereikten we dat gedurende de lockdown fietsreparatie- en onderhoud tot de essentiële winkelvoorzieningen worden gerekend.

    Ook in de gemeente Ede.

Wim Bot: ‘Echt hartstikke mooi, het ene succes na het andere. We kunnen als Fietsersbond trots zijn op deze geweldige resultaten van ons harde werk!’
En daar sluiten we ons vanuit de werkgroep FB Ede bij aan.

Met uw steun gaan we daar in 2021 bovendien gewoon mee door.
Doet u mee? U bent van harte welkom en neem dan contact op via contact FB Ede.

Categorieën